Normes d'actuació davant d'un accident de genets - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

FEDERACIÓ CATALANA DE TURISME EQÜESTRE
FEDERACIÓ CATALANA DE TURISME EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ CATALANA DE TURISME EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona

Anar al contingut

Normes d'actuació davant d'un accident de genets

Assegurances

Normes d’actuació en cas d'accident:

A continuació detallem les normes d’actuació que s’han de seguir en cas de patir un accident:

1r) Trucar al telèfon d’assistència 24 hores  que trobareu al dors de la vostra llicència federativa:
En aquest telèfon us indicaran el Centre d’Assistència més pròxim al que us heu d’adreçar i us donaran un número d’expedient.

2n) Enviar un E-mail                                           , a la Federació Catalana de Turisme Eqüestre, el més aviat possible, per donar coneixement de l’accident sofert.
La Federació Catalana de Turisme Eqüestre us facilitarà un formulari de “part d’accidents” que heu de retornar omplert a la Federació. (Aquest tràmit es podrà fer per E-mail a les oficines de la Federació).

Guia de assistència mèdica


• Els accidents s'hauran de justificar mitjançant el corresponent certificat d'accident.
• L'entitat de turisme eqüestre o escolar a la qual pertany, haurà d'emplenar el certificat d'accident.
• Per acudir als serveis mèdics concertats és necessari aportar l'esmenta't certificat i identificar-se amb el D.N.I. i document que acrediti la pertinença al col•lectiu que
correspongui.
• El servei mèdic al qual acudeixi ha d'emplenar els apartats de diagnòstic i consideració d’accident del certificat. Un cop signat, en lliurarà una còpia al lesionat.
• Si per motius d'urgència fos impossible emplenar el certificat prèviament, el servei mèdic concertat disposa d'un model provisional per remetre a la companyia d’assegurances.
Abans de 7 dies s’ha de complimentar i remetre el definitiu.
• Requereixen autorització per part de la companyia d’assegurances: intervencions quirúrgiques, hospitalitzacions, exploracions complementàries (a excepció de la radiologia
simple) i qualsevol acte terapèutic com, per exemple, la rehabilitació.
• Quan es sol•liciti autorització es remetrà el document de prescripció mèdica juntament amb una còpia de l'informe d'accidents.
• Els certificats d'accident o la sol•licitud d'autorització s'hauran de remetre a la Federació Catalana de Turisme Eqüestre, mitjançant correu electrònic a la següent adreça:
assegurances@fcturismeequestre.cat. Davant qualsevol dubte, podrà contactar amb la Federació Catalana de Turisme Eqüestre, tel. 34937678380.
• Tot i que l'accident no requereixi assistència mèdica, s'ha de remetre a la Federació Catalana de Turisme Eqüestre el certificat d'accident, fent constar aquest extrem. D'aquesta manera si l'accident tingués
 conseqüències no detectades inicialment, es podrà justificar la necessitat d'assistència mèdica posterior.
• La companyia d'assegurances no es farà càrrec de cap assistència mèdica que no sigui justificada mitjançant el certificat d'accident, ni de les lesions que no siguin
conseqüència directa del mateix.
• En el cas de necessitar assistència mèdica urgent, pot consultar els centres concertats per la seva pòlissa al tel. 902 .

Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut